AVARITIA

>FREE< Big Offset Poster
120x176 cm
only 800 ex (folded)
(shipping 2 euros, contact: lendroitgalerie@free.fr)

+200 ex unfolded 
papier munchen 150 g
20 euros
contact: lendroitgalerie@free.fr

Get one tonight at VITRINE #2
Brecht Vandenbrouke - Avaritia
24/10-22/11/2012

LENDROIT ÉDITIONS
23 rue Quineleu — Rennes
FranceGeen opmerkingen:

Een reactie posten